Polityka prywatności i Polityka Cookies


Dzień dobry,

znajdziesz tutaj zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ZelgarstwoDlaPrzyjemnosci.pl, którą dalej nazywam Blogiem lub Stroną.

Administratorem danych osobowych na tej Stronie jestem ja, Robert Solga. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę Cię o kontakt na adres: robert.solga@solga.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Robert Solga prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju pod firmą Robert Solga z siedzibą w Katowicach (40-186) przy ul. Karoliny 4, NIP: 6451727078, Regon: 278318070, kontakt: robert.solga@solga.pl

Zawsze możesz również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane osobowe oraz w jakich celach są przetwarzane. Wystarczy, że wyślesz wiadomość do Administratora na adres poczty robert.solga@solga.pl 

Administrator gwarantuje  poufność wszelkich przekazanych za pośrednictwem Bloga danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Główny cel i podstawy prawne przetwarzania danych. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji użytkownika powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu komunikacji z klientami  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach: wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach; wysyłanie newslettera; udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub osób trzecich polecanych przez Administratora.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach: działania analityczne, polegające na przykład na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu  strony internetowej, w tym cookies; zarządzanie Stroną internetową i innymi stronami Administratora; badanie satysfakcji z udostępnianych treści; archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;  wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, wysyłanie newslettera w celach marketingu bezpośredniego; dopasowanie treści wyświetlanych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników; marketing bezpośredni produktów lub usług własnych lub osób trzecich; tworzenie własnych baz danych użytkowników, w celu obsługi kont i stron w portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn), kontakt z użytkownikami z wykorzystaniem tych portali.

Inne. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania zamówionej usługi newslettera, a podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda osoby, która zamawia usługę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czyje dane osobowe są przetwarzane. W ramach wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania oraz w obrębie celu, do jakiego dane zostały pierwotnie zebrane lub przekazane Administrator przetwarza dane użytkowników Strony , a także osób, które wyraziły zgodę na usługę newslettera.

Zakres przetwarzanych danych jest zależny od sposobu korzystania z bloga

W przypadku korzystania z newslettera przetwarzamy:

 • imię
 • adres e-mail
 • datę zapisu

Czas przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora, przetwarzane są do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub złożenia sprzeciwu. 

Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane będą do czasu rezygnacji. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie Administratora w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a określenie z góry jednoznacznego terminu jej usunięcia nie jest możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaka była przez Ciebie prowadzona z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Uprawnienia. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Odbiorcami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym podwykonawcy lub podmioty świadczące usługi w zakresie m.in. obsługi systemów informatycznych, w tym hostingodawcy, dostawcy systemu mailingowego, zarządzania projektami, obsługi klienta,  dostawcy narzędzi do zarządzania stronami internetowymi oraz podmioty świadczące usługi w zakresie usług pocztowych, archiwizacyjnych, prawnych, konsultingowych, marketingowych. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Serwery, na których Administrator przechowuje dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej. Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz Meta Platforms Ireland Limited, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Meta Platforms Ireland Limited przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Pliki cookies

Pliki cookies. Blog wykorzystuje Pliki cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta Bloga, w tym cookies własne i podmiotów trzecich. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z Bloga z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Bloga.

Cookies własne. Cookies własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga.

Cookies podmiotów trzecich. Blog wykorzystuje w ramach strony internetowej funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. W ramach Bloga wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Google Analytics oraz Google Tag Manager zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych oraz marketingu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Bloga. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Connect oraz Facebook Custom Audience zapewniany przez Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dalej również: Facebook). W ramach tych narzędzi Blog kieruje reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych usług. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe. Blog zawiera wtyczki do narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, Instagram. Wyświetlając Blog, zawierającą taką wtyczkę przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że konkretna przeglądarka wyświetliła stronę Bloga, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana. W przypadku zalogowania do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Blogu do profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa osób, których dane dotyczą w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców, np.:

W celu uniknięcia przyporządkowywania danych przez serwisy społecznościowe, zebranych w trakcie odwiedzin na Blogu, bezpośrednio profilowi w danym serwisie, przed wizytą na Blogu należy wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia przeglądarki internetowej, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera. Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Bloga i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie Produkt pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych użytkowników Bloga. W przypadku korzystania z odnośników (linków) znajdujących się na Blogu, które przekierowują do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich Administrator zaleca zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Polityki prywatności i plików cookies i zachęca do częstego odwiedzania strony w celu zaznajomienia się ze zmianami.

W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).